top of page

Privacy policy

Privacy Beleid

 


Bij CrossFit Wijchen / CrossBoxx letten we niet alleen op de veiligheid van onze leden in de box. Op
onze website en andere digitale omgevingen gaan wij ook veilig om met de persoonsgegevens van
onze leden en andere bezoekers. Hierbij volgen wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;


- Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;


- We je uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van je persoonsgegevens;


- Passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van jouw
persoonsgegevens gewaarborgd is;


- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;


- Op de hoogte zijn van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze
respecteren.

 


Contact


Als CrossFit Wijchen / CrossBoxx zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoonsgegevens. Als je na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen
hebt hierover kun je contact met ons opnemen via:
crossfitwijchen@gmail.com
Onze box is gevestigd aan de Havenweg 40 in Wijchen

Versie 2021-01

Verwerking van persoonsgegevens

 


Persoonsgegevens van onze (mogelijke) leden worden door CrossFit Wijchen / CrossBoxx verwerkt
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):


- Administratieve doeleinden;
- Communicatie;
- Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan CrossFit Wijchen / CrossBoxx de volgende

persoonsgegevens vragen: NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer en e-
mailadres, betalingsgegevens, (medische) omstandigheden die van belang zijn voor ons om te weten

ivm fysieke Inspanning, foto’s.


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger.

 


Verstrekking aan derden


De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


- Het verzorgen van de internetomgeving;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie en planning;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.


Wij geven nooit persoonsgegevens aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben
afgesloten. Bovendien hebben we passende veiligheidsmaatregelen genomen ter voorkoming van
verlies en misbruik van de door ons verzamelde gegevens. Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk en
zorgvuldig om met jouw gegevens. Wij delen jouw gegevens niet met andere bedrijven, behalve
wanneer dit wettelijke verplicht is.

 


Bewaartermijn


CrossFit Wijchen / CrossBoxx bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor ze zijn verstrekt of op grond van de wet is vereist.

 


Rechten en klachten


Je hebt altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je
ontvangen hebben.
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je
hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

bottom of page