top of page

Algemene voorwaarden CrossFit Wijchen / CrossBoxx

ALGEMEEN

1. Door inschrijving bij CrossFit Wijchen & De Boxx verklaar je akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven.

2. Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

3. Het lid dient zich te houden aan de door CrossFit Wijchen & De Boxx gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.

4. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Wijchen & De Boxx gerechtigd het lid de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten.

 

AANSPRAKELIJKHEID

1. CrossFit Wijchen & De Boxx, haar leiding en trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de leden.

2. CrossFit Wijchen & De Boxx, haar leiding en trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.

3. De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.

4. Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van sport of gebruik van de materialen kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

5. Het lid CrossFit Wijchen & De Boxx, haar leiding en trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Lidmaatschap

1. Alle lidmaatschappen en rittenkaarten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen.

2. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website (www.boxxwijchen.nl) of in de gym.

3. De duur van het lidmaatschap is minimaal 1 kalendermaand. Het is ook mogelijk een CrossFit jaarabonnement af te sluiten, de looptijd hiervan is 1 jaar. Na de initiële duur van het gekozen lidmaatschap wordt deze automatisch elke kalendermaand verlengd tot wederopzegging.

4. Na de initiële duur van het gekozen lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand. Voorbeeld: Je wilt per 1 maart stoppen met trainen. Zeg je abonnement dan op vóór 31 januari.

5. Het wijzigen of opzeggen van je abonnement kan door een mailtje te sturen aan crossfitwijchen@gmail.com.

OPENINGSTIJDEN & LESUREN

1. CrossFit Wijchen & De Boxx behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

2. Op officiële of erkende feestdagen mag CrossFit Wijchen & De Boxx de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.

3. CrossFit Wijchen behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te gelasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Wijchen te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekteverzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Wijchen te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

4. Bij langdurige afwezigheid van een CrossFit trainer van CrossFit Wijchen zal CrossFit Wijchen geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

5. Aanmelden voor de CrossFit lessen en Open Gym is verplicht. Dit kan via de SportBit app.

6. Heb je je voor een training aangemeld en het blijkt dat je toch niet kunt, meld je dan uiterlijk 4 uur voor de training af via de app, zodat een ander je plaats in kan nemen.

7. Afmelden voor een training kan zonder verlies van een credit tot 4 uur van tevoren. Afmelden voor een training binnen 4 uur leidt tot verlies van een credit. Het aanmelden voor een training kan tot 1 minuut van tevoren.

TARIEVEN & BETALING

1. Inschrijfgeld, daar doen wij niet aan : )

2. Als je lid wordt van CrossFit Wijchen & De Boxx, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de MultiSafePay automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

3. Het abonnementsgeld is ook verschuldigd indien het lid, om welke reden dan ook, niet in de gelegenheid is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien het lid hiertoe expliciet de toestemming van CrossFit Wijchen & De Boxx heeft verkregen nadat het lid hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Wijchen & De Boxx en gaat nooit met terugwerkende kracht. Stuur hiertoe een mailtje aan crossfitwijchen@gmail.com.

4. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Je mag gebruik maken van de mogelijkheid tot bevriezing van je lidmaatschap om medische redenen. Stuur hiertoe een verzoek aan CrossFit Wijchen & De Boxx. De bevriezing gaat in vanaf de dag van ontvangst van het verzoek en niet met terugwerkende kracht. Stuur hiertoe een mailtje aancrossfitwijchen@gmail.com.

5. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Lukt het voor de 2e keer niet dan sturen we je een mail over deze mislukte incasso met een link om de betaling alsnog via iDeal te voldoen. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, kun je worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

6. Het bij inschrijving overeengekomen abonnementsgeld kan door CrossFit Wijchen & De Boxx op elk moment, naar redelijkheid, worden verhoogd. Doorgaans verhogen wij de abonnementsgelden 1x keer per jaar, per 1 januari, met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

7. De prijzen zijn inclusief BTW, overeenkomend met de som van de bedragen exclusief belastingen waarop de geldende BTW wordt toegepast. CrossFit Wijchen & De Boxx behouden zich het recht voor om een eventuele nieuwe belasting- en BTW-tariefverhoging op deze prijzen door te voeren zodra deze van kracht wordt.

PERSOONSGEGEVENS

1. CrossFit Wijchen & De Boxx verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.

2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle leden van CrossFit Wijchen & De Boxx zijn opgenomen. CrossFit Wijchen & De Boxx en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.

3. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Wijchen & De Boxx te worden doorgegeven.

OVERIGE BEPALINGEN

 

1. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Wijchen & De Boxx beoordeeld en beslist.

2. CrossFit Wijchen & De Boxx behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde naar redelijkheid te wijzigen. Je wordt hierover netjes geïnformeerd. De meest actuele voorwaarden zijn ook altijd te vinden op de website en in de SportBit app.

HUISREGELS

  • Wij willen een sfeer creëren waarin iedereen zich thuis en veilig voelt. Met elkaar en voor elkaar.

  • Laat je ego achter bij de voordeur. Je traint voor jezelf, om beter, fitter en sterker te worden. Er is altijd wel iemand beter dan jij, dat is niet erg, haal gewoon het beste uit jezelf.

  •  Wees op tijd voor de lessen. Geef jezelf voldoende tijd om te kunnen omkleden en rustig aan je training te beginnen.

  • Ruim je eigen materialen, zweet, bidon, krijtjes en kleding op. Behandel alle apparatuur en materialen met respect. Het laten vallen van gewichten, kettlebells, halters of andere spullen moet uit noodzaak gebeuren en niet uit gemak. Leg gebruikte spullen rustig terug waar ze horen te liggen.

  • Neem je verantwoordelijkheid. Als je merkt dat apparatuur of spullen kapot zijn laat dit dan weten zodat we het kunnen repareren of vervangen.

  • Daag jezelf uit, maar ken ook je grenzen. Je traint bij ons zodat we je kunnen helpen fitter te worden. Heb je hulp nodig? Raadpleeg je trainer.

  • Speel eerlijk. Het maakt niemand iets uit wat jouw score is, maar het valt iedereen op wanneer je vals speelt. Wees eerlijk naar jezelf en je mede athleten. Respecteer de regels binnen de gym.

  • Probeer regelmatig te trainen. Iedereen heeft baat bij coaching en profiteert van een goede basistechniek. Probeer je niet te laten beperken door lichamelijke klachten of een blessure. Er zijn altijd vervangende oefeningen of aanpassingen te maken in de training. Geef dit aan bij je trainer. Wij zijn er om te helpen en een training aan te passen.

  • Je bent verantwoordelijk voor je eigen gezondheid, conditie en veiligheid. Onze trainingen zijn niet de makkelijkste. We trainen op een intensiteit, die wat hoger ligt dan je misschien gewend bent. Heb je ’t idee dat een gekozen gewicht te zwaar en oncomfortabel voelt, vertel het je trainer. Dat getuigt van slimheid en is niet zwak.

  • Maak gebruik van de kennis van je trainer. We zijn er voor jou en om het beste uit jezelf te halen.

 

 

Versie 2023-01

.

bottom of page