top of page

Algemene voorwaarden CrossFit Wijchen / CrossBoxx

ALGEMEEN


1 Door inschrijving bij CrossFit Wijchen / CrossBoxx verklaar je akkoord te zijn met de voorwaarden
en regels zoals hieronder staat beschreven.


2 Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige
vertegenwoordiger verplicht.


3 Het lid dient zich te houden aan de door CrossFit Wijchen / CrossBoxx gegeven instructies en
vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.


4 Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Wijchen / CrossBoxx gerechtigd
het lid de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen,
zonder dat dit zal leiden tot vermindering of teruggave van de lidmaatschapskosten.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID


1 CrossFit Wijchen / CrossBoxx, haar leiding en trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de leden.


2 CrossFit Wijchen / CrossBoxx, haar leiding en trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.


3 De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal
ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of
letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.


4 Het lid is zich ervan bewust dat het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij
eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van sport of gebruik van de materialen kan
ontstaan, voor eigen risico neemt.


5 Het lid CrossFit Wijchen / CrossBoxx, haar leiding en trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle
aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

LIDMAATSCHAP


1 Alle lidmaatschappen zijn strikt persoonlijk en kunnen niet aan derden worden overgedragen.


2 Het lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd en loopt tot wederopzegging.


3 Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze automatisch verlengd.


4 Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand, ingaande per de eerste van
de volgende maand; Opzeggingen worden gedaan via SportBit. (Voorbeeld: Je wilt 1 maart stoppen
met trainen. Zeg je abonnement dan op voor 31 januari) , anders worden de maandelijkse
abonnementsgelden doorberekend.

Versie 2021-01

5 Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient via SportBit te geschieden. De nieuwe
lidmaatschapsvorm zal, na de contractperiode, per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan
waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op
restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

LESSEN
1 CrossFit Wijchen / CrossBoxx behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.


2 Op officiële of erkende feestdagen mag CrossFit Wijchen / CrossBoxx de deuren sluiten of de
openingstijden aanpassen.


3 CrossFit Wijchen behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met
een naar het oordeel van CrossFit Wijchen te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van
de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Wijchen te bepalen
omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.


4 Bij langdurige afwezigheid van een CrossFit trainer van CrossFit Wijchen zal CrossFit Wijchen geheel
onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.


5 Opgeven voor de CrossFit lessen en Open Gym is verplicht. Dit kan via SportBit Manager.


6 Heb je je voor een training aangemeld en het blijkt dat je toch niet kunt, meld je dan uiterlijk 4 uur
voor de training af in het systeem, zodat een ander je plaats in kan nemen


7 Afmelden voor een training kan zonder verlies van een credit tot 4 uur van tevoren. Afmelden voor
een training binnen 4 uur leidt tot verlies van een credit. Het aanmelden voor een training kan tot 1
minuut van tevoren.

BETALINGSTERMIJN / INCASSO
1 Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit Wijchen op elk moment worden
verhoogd.


2 Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt het lid voor de
laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het
verschuldigde bedrag te voldoen.


3 Indien het lid na een periode van vier weken in nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering
en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die
hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.


4 Het lesgeld is ook verschuldigd indien het lid, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de
lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien het lid hiertoe expliciet de toestemming van
CrossFit Wijchen / CrossBoxx heeft verkregen nadat het lid hiertoe een schriftelijk verzoek heeft
ingediend bij CrossFit Wijchen / CrossBoxx.

 

Versie 2021-01

PERSOONSGEGEVENS


1 CrossFit Wijchen / CrossBoxx verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van
een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede
ledenadministratie.


2 De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle leden van
CrossFit Wijchen / CrossBoxx zijn opgenomen. CrossFit Wijchen / CrossBoxx en haar werknemers
gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer
bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan
derden.


3 Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen
direct aan CrossFit Wijchen / CrossBoxx te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze
wijzigingen en wanneer CrossFit Wijchen / CrossBoxx kosten dient te maken om de nieuwe
persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

OVERIGE BEPALINGEN
1 Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door
de directie van CrossFit Wijchen / CrossBoxx beoordeeld en beslist.


2 CrossFit Wijchen / CrossBoxx behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden
ten allen tijde te wijzigen.

HUISREGELS
Wij willen een sfeer creëren waarin iedereen zich thuis en veilig voelt. Met elkaar en voor elkaar.


Laat je ego achter bij de voordeur. Je traint voor jezelf, om beter, fitter en sterker te worden er is
altijd wel iemand beter dan jij.


Wees op tijd voor de lessen. Geef jezelf voldoende tijd om te kunnen omkleden en rustig aan je
training te beginnen.


Ruim je eigen materialen, zweet, bidon, krijtjes en kleding op. Behandel alle apparatuur en
materialen met respect. Het laten vallen van gewichten, kettlebells, halters of andere spullen moet
uit noodzaak gebeuren en niet uit gemak. Leg gebruikte spullen rustig terug waar ze behoren te
liggen.


Neem je verantwoordelijkheid. Als je merkt dat apparatuur of spullen kapot zijn laat dit dan weten
zodat we het kunnen repareren of vervangen.
Daag jezelf uit, maar ken ook je grenzen. Je traint bij ons zodat we je kunnen helpen fitter te worden.
Heb je hulp nodig? Raadpleeg je trainer.


Speel eerlijk. Het maakt niemand iets uit wat jouw score is, maar het valt iedereen op wanneer je
vals speelt. Wees eerlijk naar jezelf en je mede CrossFitters. Respecteer de regels binnen CrossFit.

 

Versie 2021-01

Probeer regelmatig te trainen. Iedereen heeft baat bij coaching en profiteert van een goede
basistechniek. Probeer je niet te laten beperken door lichamelijke klachten of een blessure. Er zijn
altijd vervangende oefeningen of aanpassingen te maken in de training. Geef dit aan bij je trainer.
Wij zijn er om te helpen en een training aan te passen.


Je bent verantwoordelijk voor je eigen gezondheid, conditie en veiligheid. Onze trainingen zijn niet
de makkelijkste. We trainen op een intensiteit, die wat hoger ligt dan je misschien gewend bent. Heb
je ’t idee dat een gekozen gewicht te zwaar en oncomfortabel voelt, vertel het je trainer. Dat getuigt
van slimheid en is niet zwak.


Maak gebruik van de kennis van je trainer. We zijn er voor jou en om het beste uit jezelf te halen.

bottom of page